Ochrona zbiorów, muzeów i zabytków

Wyznaczanie i upowszechnianie standardów w zakresie ochrony zbiorów muzeów przed pożarem, kradzieżą i innymi niebezpieczeństwami grożącymi ich zniszczeniem lub utratą, to jedna z głównych domen działalności Instytutu. Wraz z rozwojem nauki i techniki zmienia się forma udostępniania kolekcji muzealnych, specyfika funkcjonowania samych instytucji, jak i sposób wykorzystywania przynależących do nich obiektów budowlanych. Zagrożenia, jak i metodyka działania sprawców przestępstw, wymuszają nowe zasady, organizacji ochrony fizycznej, doboru, rozmieszczania oraz oceny urządzeń zabezpieczających. Co bardziej istotne część tych niebezpieczeństw jest wspólna również dla obiektów zabytkowych oraz sakralnych. Powyższe uwarunkowania powodują, że inżynierowie oraz specjaliści z bogatym doświadczeniem w dziedzinie bezpieczeństwa pracujący w Narodowym Instytucie Muzealnictwa i Ochrony zbiorów prowadzą różne formy prewencji oraz reagowania.

Porady i konsultacje dotyczące:

 • właściwej organizacji podstawowej i kwalifikowanej ochrony fizycznej w muzeach dla zbiorów znajdujących się na wystawach stałych i czasowych;
 • opracowania podstawowej dokumentacji organizacyjno-ochronnej (plany ochrony, regulaminy, instrukcje, itp.);
 • dokumentacji zabezpieczeń technicznych (budowlano mechanicznych i elektronicznych);
 • organizacji zabezpieczenia transportów zbiorów;
 • projektowania, doboru, rozmieszczenia i oceny urządzeń zabezpieczających;
 • stanu bezpieczeństwa;
 • ochrony przeciwpożarowej;
 • ewakuacji ludzi i zbiorów.

Wyznaczanie i przestrzeganie standardów bezpieczeństwa zbiorów w muzeach poprzez:

 • proponowanie konstruktywnych zmian w przepisach prawa jak np. nowelizacja rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą;
 • wizyty w muzeach, oceniające stan bezpieczeństwa zbiorów oraz wskazywanie koniecznych zmian i uzupełnień w infrastrukturze zabezpieczeniowej, przeciwpożarowej i ochronie fizycznej muzeów.
 • wizyty w zabytkach, instytucjach kultury, oceniające stan bezpieczeństwa zbiorów oraz wskazywanie koniecznych zmian i uzupełnień w infrastrukturze zabezpieczeniowej, przeciwpożarowej i ochronie fizycznej muzeów.
 • Organizację czy aktywny udział w konferencjach i seminariach w kraju i za granicą, skutkujący wypracowywaniem nowych metod i technik przydatnych w dziedzinie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.

Szkolenia

Na podstawie szczegółowych programów, opracowanych przez Dział Metod i Technik Ochronnych przy współpracy z innymi jednostkami merytorycznymi Instytutu, NIMOZ cyklicznie przeprowadza szkolenia poświęcone takim tematom jak:

 • ochrona fizyczna muzeów (pracownicy WSO, opiekunowie ekspozycji);
 • projektowanie i instalowanie zabezpieczeń technicznych w muzeach (pracownicy techniczni muzeów i przedsiębiorców wykonujących prace w muzeach);
 • dokumentacja organizacyjno-ochronna w muzeach i wybrane przepisy prawa (pracownicy muzeów);
 • ochrona muzeów – seminarium (pracownicy muzeów skansenowskich, muzeów techniki i innych).

Aktualny wykaz prowadzonych szkoleń można znaleźć w zakładce Szkolenia

Publikacje

Cyklicznie lub w sytuacjach tego wymagających – doraźnie ukazujące się publikacje wydawane w ramach serii ABC – Szkolenia NIMOZ oraz serii Biblioteka NIMOZ. stanowią istotny materiał do prac edukacyjnych i organizacyjnych w muzeach,  w zakresie dokumentacji, bezpiecznego udostępniania zbiorów i zabezpieczeń technicznych, bezpieczeństwa pożarowego.

Inne zadania statutowe oraz projekty zlecone istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa muzeów:

 • opiniowanie oraz uzgadnianie projektów technicznych systemów zabezpieczenia zbiorów w muzeach i innych rodzajach obiektów. Szczegółowa analiza oraz wskazanie niezbędnych korekt do dokumentacji technicznej, w skali około 150-200 projektów rocznie jest zadaniem niezwykle ważnym w kontekście oddziaływania prewencyjnego w dziedzinie bezpieczeństwa.
 • koordynację transportów dzieł sztuki, co wymaga szczególnej operatywności i dokładności oraz umiejętności współpracy z kilkoma instytucjami równocześnie (Muzeum, Policja, Straż Graniczna, itp.);
 • prowadzenie z upoważnienia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wykazu muzeów i obiektów budowlanych, w których wymagane jest stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej. Zadanie to wymaga stałej, ścisłej współpracy z Biurem Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz Wojewódzkimi Konserwatorami Zabytków.
 • sporządzanie corocznie raportu o stanie zabezpieczenia muzeów i innych jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Raport opracowywany jest na podstawie oceny przesyłanych przez muzea rocznych analiz stanu zabezpieczenia ochranianych przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO), w tym wewnętrzne służby ochrony (WSO). Raport jest przedkładany Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 • zadania oraz projekty zlecone pracownikom Instytutu, których powodzenie może mieć istotny wpływ na podniesienie poziomu szeroko rozumianego bezpieczeństwa w muzeach czy obiektach zabytkowych lub sakralnych. W ostatnich latach chociażby, można wyszczególnić opracowanie raportu o stanie infrastruktury budowlanej zabezpieczeniowej w muzeach – pierwszego tego rodzaju badania i analizy w Polsce. Aktualne informacje o realizowanych projektach i zadaniach w tej dziedzinie można śledzić TUTAJ.
 • Prace badawcze i rozwojowe realizowane z innymi instytucjami. Zaliczyć do tego typu przedsięwzięć można zaprojektowanie oraz zbudowanie, w ramach porozumienia o współpracy z Wojskową Akademią Techniczną, po  przeprowadzeniu prac studialnych, prototypu liniowej czujki światłowodowej dedykowanej do ochrony indywidualnej trudnych w zabezpieczeniu zbiorów.
Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony muzeów przed pożarem
MiTO

Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony muzeów przed pożarem

Praca zbiorowa

***NAKŁAD WYCZERPANY***Wybrane zagadnienia z zakresu ochrony muzeów i zbiorów przed pożarem to, moim zdaniem, udana próba podjęcia tematu związanego z szeroko pojmowaną ochroną przeciwpożarową w obszarze muzeów i obiektów zabytkowych. W szczególności, kiedy mówimy o dziedzictwie narodowym, ochrona przeciwpożarowa będzie kojarzyła mi się przede wszystkim z zapobieganiem, prewencją, a w ostateczności gaszeniem pożaru czy reagowaniem. W obecnych czasach wiedza na temat ochrony przeciwpożarowej wprowadza nas w zupełnie nowy wymiar, świat zaawansowanych technologii, skomplikowanej elektroniki, symulacji komputerowych, wiedzy z zakresu konstrukcji, automatyki, teorii rozwoju pożaru, chemii, fizyki i innych dziedzin wymagających profesjonalnej wiedzy.

NIMOZ
Biblioteka NIMOZ
ISBN 9788364889028
Warszawa 2014
Nr 5
Stan infrastruktury budowlanej i zabezpieczeniowej w muzeach. Raport
MiTO

Stan infrastruktury budowlanej i zabezpieczeniowej w muzeach. Raport

Praca zbiorowa

Jednym z najważniejszych zadań statutowych Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów jest wyznaczanie i upowszechnianie standardów w zakresie bezpieczeństwa zbiorów publicznych. Wskazywanie kierunków działań w tej niezmiernie ważnej sferze działalności muzeów wymaga systematycznej pracy diagnostycznej, realizowanej na podstawie rzetelnych danych pozyskiwanych z muzeów. W 2013 roku, dokonując przeglądu dostępnych w tej materii opracowań, doszliśmy w zespole Instytutu do wniosku, że nie powstał jak dotychczas raport, który obejmowałby w sposób kompleksowy stan infrastruktury polskich muzeów.

NIMOZ
Biblioteka NIMOZ
ISBN 978-83-64889-13-4
Warszawa 2015
Nr 8
ABC ochrony muzeów skansenowskich
MiTO

ABC ochrony muzeów skansenowskich

Praca zbiorowa

Pomimo przeprowadzenia znacznych inwestycji i zmian organizacyjnych, nadal w zakresie bezpieczeństwa skansenów jest wiele do zrobienia. Uporządkowania wymaga dokumentacja organizacyjno-ochronna i pomocnicza oraz ewidencja zabytków. W celu zapewnienia kompleksowej ochrony przeciwpożarowej konieczne jest kontynuowanie rozbudowy i modernizacji systemów wykrywających, gaszących i innych urządzeń wymaganych w ochronie przeciwpożarowej, stałe szkolenie personelu dozoru zagród, chałup, ekspozycji czasowych, imprez plenerowych oraz nadzorowanie i kontrolowanie ich pracy. W zabezpieczeniach budowlano-mechanicznych należy dążyć do ukierunkowania prac w stronę zabezpieczenia indywidualnego eksponatów oraz ograniczenia bezpośredniego dostępu do izb i innych pomieszczeń z eksponatami w sposób jak najmniej uciążliwy dla zwiedzających. Ponadto ochronę indywidualną miejsc i zbiorów powinny wspomagać zabezpieczenia elektroniczne, np. CCTV. Nadal istnieje potrzeba intensyfi kowania prac związanych z kompleksowym ogrodzeniem obszarów i właściwym (funkcjonalnym) oświetleniem obiektów oraz utrzymywania infrastruktury techniczno-zabezpieczeniowej w należytym stanie poprzez okresowe, terminowe przeglądy i naprawy.

NIMOZ
Szkolenia NIMOZ
ISBN 978-83-936912-7-2
Warszawa 2014
Nr 4
ABC Dokumentacja organizacyjno-ochronna w muzeach i wybrane przepisy prawa
MiTO

ABC Dokumentacja organizacyjno-ochronna w muzeach i wybrane przepisy prawa

Praca zbiorowa

Prezentowana broszura jest kolejnym wydawnictwem serii ABC propagującym materiały ze szkoleń realizowanych przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Główną przesłanką do organizacji spotkań z przedstawicielami muzeów z zakresu przepisów prawa i wymaganej dokumentacji na przełomie 2014/2015 roku była nowelizacja rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą.

NIMOZ
Szkolenia NIMOZ
ISBN 978-83-64889-06-6
Warszawa 2015
Nr 5
ABC Poradnik opiekuna ekspozycji w muzeum
MiTO

ABC Poradnik opiekuna ekspozycji w muzeum

Praca zbiorowa

Przygotowanie do pracy na stanowisku opiekuna ekspozycji staje się sprawą istotną i pilną, między innymi z uwagi na coraz bardziej ambitne, czasami trudne w odbiorze wystawy (stosowanie różnych, nowoczesnych środków techniki przekazu, prezentacji), oraz w ostatnich latach znaczny wzrost liczby osób odwiedzających muzea, w tym obcokrajowców. Ponadto nasze muzea w coraz większym stopniu umożliwiają dostępność gościom niepełnosprawnym.

NIMOZ
Szkolenia NIMOZ
ISBN 978-83-64889-10-3
Warszawa 2015
Nr 6
ABC ochrony muzeów techniki
MiTO

ABC ochrony muzeów techniki

Praca zbiorowa

Muzea techniki, w porównaniu do pozostałych, posiadają najbardziej interdyscyplinarne zbiory związane z działalnością człowieka. Ich wyróżnikiem jest między innymi skala eksponatów. W kolekcjach odnajdujemy zarówno mikroskopijne przedmioty, będące wytworem nanotechnologii naszych czasów, jak i największe eksponaty muzealne, na przykład okręty czy całe linie produkcyjne. Ich zbiory są prezentowane i przechowywane w budynkach tradycyjnie kojarzonych z muzeami, jak i w wielkokubaturowych budynkach postindustrialnych, co już samo w sobie wskazuje na charakter muzeum. Co więcej, nierzadko są to także muzea wielkoobszarowe, z okazałymi wystawami plenerowymi. Dodatkowo, zbiory eksponowane są nie tylko statycznie, ale też dynamicznie, często w przestrzeni publicznej poza siedzibą muzeum. To tylko niektóre cechy charakteryzujące muzea techniki, pokazujące, ile wysiłku muszą włożyć muzealnicy i organizatorzy, by zapewnić należyte bezpieczeństwo zbiorom, zwiedzającym i pracownikom.

NIMOZ
Szkolenia NIMOZ
ISBN 978-83-64889-21-9
Warszawa 2017
Nr 11
Vademecum zabezpieczenia obiektów sakralnych
MiTO

Vademecum zabezpieczenia obiektów sakralnych

Sławomir Kocewiak, Piotr Ogrodzki, Jacek Rulewicz

***NAKŁAD WYCZERPANY*** Vademecum zabezpieczenia obiektów sakralnych to książka w całości poświęcona zagadnieniom związanym z ochroną obiektów sakralnych przed przestępczością i pożarem. Opracowanie jest skierowane przede wszystkim do osób duchownych oraz osób zajmujących się bezpieczeństwem obiektów sakralnych. Książka jest tak skonstruowana, że można ją czytać wyrywkowo, zapoznając się z wybranymi, szczególnie interesującymi zagadnieniami. Całościowe potraktowanie tematyki ochrony zabytków sakralnych daje możliwość pełnego i obiektywnego spojrzenia na wszystkie związane z tym problemy. W publikacji poruszono min następujące zagadnienia: Przestępczość w obiektach sakralnych Istniejący stan zabezpieczenia obiektów sakralnych Zabezpieczenia obiektów sakralnych przed przestępczością Ochrona obiektów towarzyszących (domy parafialne, plebanie, kancelarie i inne) Pożar-największe niebezpieczeństwo dla obiektów sakralnych Działania prewncyjne Normy postępowania w sprawach sztuki kościelnej wydane przez Konferencje Episkopatu Polski

NIMOZ
ISBN 83-912583-4-3
Warszawa 2012
Wydanie IV
Zarządzanie bezpieczeństwem muzeum
MiTO

Zarządzanie bezpieczeństwem muzeum

„Strategia bezpieczeństwa rozumiana obecnie ma wymiar coraz mniej materialny, fizyczny, i coraz bardziej rozwija się w kierunkach treści, a nie formy. Wyobrażenie bezpieczeństwa jako schematu: sejf, mury, kraty i syrena na ścianie zastępują takie czynniki, jak: informacja uzyskana w odpowiednim czasie, wiedza, szkolenie, zasady i procedury postępowania. Jest to słuszny kierunek i nie może być inaczej, gdyż wymuszony jest ewolucją zagrożeń.” Paweł Kowalczuk, współautor

NIMOZ
Biblioteka NIMOZ
ISBN 978-83-64889-28-8
Warszawa 2018
10

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.