Czasopismo naukowe „Muzealnictwo”

ISSN: 0464-1086 | E-ISSN: 2391-4815 | ICV: 100 | MNiSW: 100

Wydawany od 1952 r. rocznik naukowy „Muzealnictwo” dokumentuje liczącą w Polsce ponad 200 lat historię polskich muzeów. Wiele miejsca poświęca również problemom aktualnym, składającym się na obserwowaną naszymi oczami codzienność muzealnictwa polskiego i światowego. „Muzealnictwo” jest periodykiem o zasięgu międzynarodowym, będącym forum wymiany myśli, dzielenia się zawodowymi doświadczeniami, miejscem prezentacji innowacyjnych rozwiązań organizacyjnych i legislacyjnych. Od 2011 r. wydawcą czasopisma jest Narodowy Instytut Muzeów (do września 2023 r. działający pod nazwą Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów).

W niepodległej Drugiej Rzeczypospolitej prekursorami periodyku były „Przegląd Muzealny”, „Pamiętnik Muzealny” i „Kwartalnik Muzealny”. W czasach od przedwojennej niepodległości dalekich, w 1952 r., inicjatorem i pierwszym redaktorem naczelnym „Muzealnictwa” był prof. Kazimierz Malinowski, zaś pierwszym jego wydawcą Stowarzyszenie Historyków Sztuki i Kultury Materialnej (obecnie – Stowarzyszenie Historyków Sztuki). Niezależnie od tragizmu czasów, w których dokonywały się narodziny czasopisma, redakcji udawała się rzecz niełatwa – zachowanie wysokiego poziomu edytorskiego i merytorycznego bez konieczności ulegania kompromisom, które by temu poziomowi zagrażały. W odrodzonej w 1989 r. Polsce „Muzealnictwo” ugruntowało swoją pozycję jednego z najważniejszych czasopism obejmujących sferą swego zainteresowania problematykę ochrony kulturowego dziedzictwa, którego nieodłączną częścią są muzea. Wielka w tym zasługa instytucji, która przez wiele lat była wydawcą „Muzealnictwa”, Ośrodka Dokumentacji Zabytków (obecnie – Narodowy Instytut Dziedzictwa).

Tematyka publikowanych na łamach czasopisma artykułów obejmuje szerokie spektrum zagadnień, które składają się na ustawowe, a przede wszystkim społeczne zadania muzeów: od aktów prawnych dotyczących działalności muzeów, poprzez historię kolekcjonerstwa oraz teorię i praktykę muzealnictwa, edukację w muzeach, digitalizację zbiorów muzealnych, badania ich proweniencji, architekturę muzealnych siedzib, wystawiennictwo, konserwację, promocję, na recenzjach najważniejszych publikacji oraz słownikowych biogramach wybitnych muzealników kończąc.

W 2012 r. czasopismo obchodziło jubileusz 60-lecia działalności. Te minione dziesięciolecia to także dla nas, współczesnych, wielkie zobowiązanie do zachowania z przeszłych dokonań tego, co najcenniejsze. Przede wszystkim jednak zobowiązanie do myślenia o przyszłości czasopisma, o jego skutecznym oddziaływaniu na opinię środowiska muzealnego oraz innych środowisk, od których los muzeów w Polsce zależy. Ta właśnie zasada przyświeca wszelkim zmianom, którym podlega czasopismo pod egidą aktualnego wydawcy merytorycznego, Narodowego Instytutu Muzeów. 

Obecnie czasopismo jest wydawane w kilku formach: tradycyjnej – przez wielu ciągle najbardziej cenionej – wersji papierowej, ale także w wersji znamionującej pojawienie się nowych form przekazu, bezpłatnie dostępnej na stronie Instytutu.

Z początkiem 2014 r. rozpoczęliśmy proces nadawania periodykowi cech czasopisma naukowego, podlegającego ocenie parametrycznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a tym samym odnotowanego na polskich i międzynarodowych listach czasopism punktowanych. Aktualnie czasopismo jest indeksowane w bazach: Scopus, Google Scholar, Index Copernicus Journals Master List, BazHum, CEJSH i innych. Podejmując to wyzwanie, byliśmy świadomi wszelkich kontrowersji jakie w środowiskach naukowych i muzealnych budzi parametryzacja nauki i nauczania akademickiego. W naszym przekonaniu parametryzacja, nakładająca na redakcję oraz na Autorów dodatkowe obowiązki, nie jest celem samym w sobie. Najważniejszym jej skutkiem stało się podniesienie prestiżu czasopisma, wzmożenie kontaktów z polskimi muzeami prowadzącymi działalność o charakterze naukowym oraz z międzynarodowymi środowiskami muzealnymi i naukowymi.

Fundamentem myślenia o mediach jest przekonanie, że nie mają one racji bytu bez Autorów, ale przede wszystkim bez Czytelników, których opinie mają kształtować, a także których głosem mają mówić. I taka wizja czasopisma przyświeca naszej pracy. Ponieważ to Państwo – Czytelnicy i Autorzy – udzielą rozstrzygającej odpowiedzi na pytanie, jakie będą kolejne lata czasopisma „Muzealnictwo”.

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.