Zarządzanie zbiorami

Muzealizacja szczątków ludzkich. Praktyczne i etyczne aspekty gromadzenia i ewidencjonowania szczątków ludzkich w muzeach
Zarządzanie zbiorami

Muzealizacja szczątków ludzkich. Praktyczne i etyczne aspekty gromadzenia i ewidencjonowania szczątków ludzkich w muzeach

Materiały pokonferencyjne

Niniejsza publikacja jest wynikiem seminarium pt. „Muzealizacja szczątków ludzkich. Praktyczne i etyczne aspekty gromadzenia i ewidencjonowania szczątków ludzkich w muzeach”, które odbyło się online w dniach 27–28 października 2021 roku. Zostało zorganizowane przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych. W spotkaniu uczestniczyli muzealnicy i badacze różnych dziedzin. Jego celem było podzielenie się spostrzeżeniami, problemami, ale też procedurami obowiązującymi w poszczególnych instytucjach, odwołanie się do doświadczeń własnych, ale także innych państw europejskich.

NIMOZ
ISBN 978-83-64889-57-8
Warszawa 2022
Muzealizacja szczątków ludzkich. Problem akcesji i ewidencji. Raport
Zarządzanie zbiorami

Muzealizacja szczątków ludzkich. Problem akcesji i ewidencji. Raport

Emilia Jastrzębska

Zapraszamy do zapoznania się z raportem napisanym przez panią Emilię Jastrzębską, która zajęła się tematem muzealizacji szczątków ludzkich w polskich placówkach w kontekście prawnych uwarunkowań ich akcesji i ewidencji. Publikacja składa się z trzech części. Pierwsza stanowi próbę możliwie pełnego przedstawienia kategorii szczątków ludzkich pozostających w zbiorach muzealnych na świecie. Część druga to analiza przepisów prawa mniej lub bardziej bezpośrednio odnoszących się do tych obiektów muzealnych. Z kolei w części ostatniej przedstawiono praktyki muzealnicze w zakresie akcesji, ewidencji, a także deakcesji. Na końcu autorka pozwoliła sobie zamieścić refleksje na temat możliwych rozwiązań problemu. Raport ten stał się przyczynkiem do zorganizowania przez NIMOZ oraz Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych w 2021 roku seminarium poświęconemu temu zagadnieniu.

NIMOZ
ISBN 978-83-64889-56-1
Warszawa 2022
Prawne aspekty digitalizacji i udostępniania zbiorów muzealnych przez internet wyd. 2
Zarządzanie zbiorami

Prawne aspekty digitalizacji i udostępniania zbiorów muzealnych przez internet wyd. 2

Opracowanie jest wynikiem prac grupy eksperckiej powołanej przez NIMOZ na początku 2014 roku. Celem publikacji jest zwrócenie uwagi na istotne zagadnienia i regulacje prawne związane z digitalizacją i udostępnianiem zbiorów muzealnych w Internecie. Udostępniane aktualnie wydanie II uwzględnia zmiany w przepisach i nowe regulacje dotyczące udostępniania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania. Obok podstaw teoretycznych opracowanie zawiera szereg praktycznych porad dotyczących ustalania statusu prawnego muzealiów oraz ich licencjonowania przy udostępnianiu, a także wzory umów (umowa licencyjna i umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych). Publikacja udostępniona jest na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 4.0 Polska, pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów i NIMOZ. Zezwala się na dowolne wykorzystywanie treści pod warunkiem wskazania NIMOZ jako autora.

NIMOZ
ISBN 978-83-64889-50-9
Warszawa 2022
Katalog Dobrych Praktyk Digitalizacji Obiektów Muzealnych
Zarządzanie zbiorami

Katalog Dobrych Praktyk Digitalizacji Obiektów Muzealnych

Praca zbiorowa

W związku z kolejną edycją Programu rządowego „Kultura Cyfrowa” Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów opublikował „Katalog Dobrych Praktyk Digitalizacji Obiektów Muzealnych”. Zaktualizowany poradnik w sposób syntetyczny podsumowuje dotychczasowe publikacje NIMOZ dotyczące wytycznych w zakresie digitalizacji muzealiów (wytwarzania metadanych i odwzorowań oraz udostępniania i archiwizacji). Udostępnione opracowanie może stanowić wartościowe źródło informacji zarówno dla beneficjentów programu „Kultura cyfrowa”, jak i dla innych podmiotów i osób realizujących projekty digitalizacyjne.

NIMOZ
Warszawa 2021
Wytyczne dotyczące pracy z obiektami dziedzictwa kulturowego w zakresie digitalizacji
Zarządzanie zbiorami

Wytyczne dotyczące pracy z obiektami dziedzictwa kulturowego w zakresie digitalizacji

Aby możliwa była efektywna współpraca między dużą liczbą zainteresowanych podmiotów, niezbędne jest uzgodnienie zbioru podstawowych pryncypiów. Pryncypia te mają na celu wsparcie procesów decyzyjnych oraz ułatwienie sprawnej i właściwej koordynacji zarządzania informacjami cyfrowymi.

NIMOZ
ISBN 978-83-64889-27-1
Warszawa 2018
Metadane, zagadnienia słowników kontrolowanych
Zarządzanie zbiorami

Metadane, zagadnienia słowników kontrolowanych

Raport przygotowany przez powołaną przy NIMOZ grupę ekspercką ds. metadanych przedstawia międzynarodowe standardy opisu muzealiów, zarówno schematy służące do budowania systemów ewidencyjnych, wymiany danych, jak również charakterystykę najważniejszych tezaurusów. Zawiera także propozycje rozwiązań możliwych do zastosowania przez pojedyncze instytucje, wskazując równocześnie na konieczność opracowania i wdrożenia rozwiązań o zasięgu krajowym.

NIMOZ
ISBN 978-83-933790-6-4
Warszawa 2012
Prawne aspekty digitalizacji i udostępniania danych muzealnych przez internet
Zarządzanie zbiorami

Prawne aspekty digitalizacji i udostępniania danych muzealnych przez internet

***DOSTĘPNE JEST WYD. 2 W ZAKŁADCE "Zarządzanie zbiorami"*** Opracowanie jest wynikiem prac grupy eksperckiej powołanej przez NIMOZ na początku 2014 roku. Celem publikacji jest zwrócenie uwagi na istotne zagadnienia i regulacje prawne związane z digitalizacją i udostępnianiem zbiorów muzealnych w internecie, a zwłaszcza problemy dotyczące ochrony praw autorskich do podlegających cyfryzacji utworów. Obok podstaw teoretycznych przedstawiono praktyczne porady w zakresie ustalania statusu prawnego muzealiów i ich licencjonowania przy udostępnianiu.

NIMOZ
ISBN 978-83-64889-01-1
Warszawa 2014
Wyd. 1
Kryteria doboru techniki 3D do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego
Zarządzanie zbiorami

Kryteria doboru techniki 3D do dokumentacji obiektów dziedzictwa kulturowego

Techniki skanowania trójwymiarowego są technikami stosunkowo młodymi, charakteryzującymi się bardzo szybkim rozwojem. Pozyskane dane przestrzenne, oprócz gromadzenia informacji o kształcie dokumentowanych przedmiotów i ich wymiarach, mogą też opisywać cechy pozwalające na analizę barwy, stanu zachowania i technik wykonania danego obiektu. Trójwymiarowe techniki dokumentacyjne nie są uniwersalną odpowiedzią na wszystkie problemy związane z dokumentacją obiektów zabytkowych, jednak odpowiednio użyte, mogą być bardzo pożytecznym narzędziem, oferującym zupełnie nowy wachlarz możliwości prezentacyjnych, dokumentacyjnych i analitycznych.

NIMOZ
Digitalizacja w muzeach
ISBN 978-83-64889-03-5
Warszawa 2014
2
Kryteria doboru skanerów i weryfikacji wyników skanowania
Zarządzanie zbiorami

Kryteria doboru skanerów i weryfikacji wyników skanowania

Opracowanie porusza zagadnienia i problemy związane z zastosowaniem skanerów i urządzeń skanujących do digitalizacji obiektów dwuwymiarowych, wskazując również na najczęściej popełniane błędy i utrudnienia pojawiające się w trakcie skanowania. Obok założeń technicznych związanych z projektem digitalizacji i samym procesem skanowania, przedstawia także kwestie kontroli technicznej i jakościowej wyników, w odniesieniu zarówno do pracowni własnych, jak i firm zewnętrznych.

NIMOZ
Digitalizacja w muzeach
ISBN 978-83-936912-4-1
Warszawa 2013
1
Cyfrowa fotografia w dokumentacji muzealnej
Zarządzanie zbiorami

Cyfrowa fotografia w dokumentacji muzealnej

Opracowanie przedstawiające wybór przykładów dokumentacji wizualnej różnego rodzaju eksponatów muzealnych przy pomocy fotografii cyfrowej, a także technik 3D. Obok konkretnych przykładów przedstawia wybrane zagadnienia teoretyczne związane z technikami fotograficznymi. Poza kwestiami technicznymi porusza kwestie organizacyjne, przypominając, że właściwe prowadzenie procesu digitalizacji wymaga harmonijnej współpracy wielu działów muzeum i różnych specjalistów oraz opiekuna zbiorów. Różnorodność obiektów dziedzictwa kulturowego znajdujących się pod opieką muzeów uniemożliwia wskazanie jednolitych zwartych wytycznych wykonawczych dla dokumentacji wizualnej. Z tego powodu zamieszczone w opracowaniu przykłady nie wyczerpują listy modelowych rozwiązań, mogących służyć za wzór.

NIMOZ
ISBN 978-83-936912-6-5
Warszawa 2013
Koncepcja systemu trwałych identyfikatorów internetowych dla obiektów dziedzictwa kulturowego
Zarządzanie zbiorami

Koncepcja systemu trwałych identyfikatorów internetowych dla obiektów dziedzictwa kulturowego

W październiku 2013 roku zakończyła prace grupa ekspercka zajmująca się schematami metadanych, której prace objęły także kwestie udostępniania tychże danych, a także systemowego i poprawnego identyfikowania opisywanych obiektów. Opracowanie przedstawia koncepcję systemu trwałych identyfikatorów internetowych dla obiektów dziedzictwa kulturowego, opracowany w ramach grupy eksperckiej przez Marcina Werlę. Koncepcja ta stanowić będzie punkt wyjścia w pracach NIMOZ nad systemem udostępniania cyfrowych zasobów muzealnych, z uwzględnieniem ich poprawnego i trwałego identyfikowania w środowisku internetowym.

NIMOZ
Warszawa 2013
Cyfrowe odwzorowania muzealiów, parametry techniczne, modelowe rozwiązania
Zarządzanie zbiorami

Cyfrowe odwzorowania muzealiów, parametry techniczne, modelowe rozwiązania

Opracowanie jest wynikiem prac powołanej przy NIMOZ w 2012 roku grupy eksperckiej zajmującej się zagadnieniami pozyskiwania wysokiej jakości cyfrowych odwzorowań muzealiów. Podstawowym celem digitalizacji powinno być tworzenie wiernej dokumentacji, opartej na danych pozyskanych w wyniku procedury pomiarowej, dokonanej przy użyciu służących do tego urządzeń, a nie wykreowanej przy pomocy oprogramowania. Główne rozważania poświęcone są teorii i praktyce procesów skanowania i fotografowania obiektów płaskich oraz fotografowaniu i skanowaniu 3D obiektów przestrzennych, a także tworzenia formy prezentacyjnej obiektu na potrzeby udostępniania w internecie. Całość uzupełnia obszerny przegląd sprzętu skanującego.

NIMOZ
ISBN 978-83-933790-3-3
Warszawa 2012
Zalecenia dotyczące planowania i realizacji projektów digitalizacyjnych w muzealnictwie
Zarządzanie zbiorami

Zalecenia dotyczące planowania i realizacji projektów digitalizacyjnych w muzealnictwie

Opracowanie podsumowuje wyniki pracy powołanego przy NIMOZ zespołu ekspertów zajmujących się zagadnieniami procedur i organizacji pozyskiwania dokumentacji cyfrowej zasobów muzealnych. Jest to rozwinięcie wcześniejszej wersji dokumentu z 2011 roku. Aktualny dokument poza pewnymi rozszerzeniami w części tekstu podstawowego, rozbudowany został o duży rozdział zawierający artykuły uzupełniające, traktujące bardziej szczegółowo niektóre zagadnienia zasygnalizowane w części podstawowej. Mamy nadzieję, że prezentowany obecnie dokument okaże się pomocny przy planowaniu i wdrażaniu procesów digitalizacji w muzeach, jak również, że przyczyni się do otwarcia dyskusji i współpracy miedzy muzeami w tej skomplikowanej materii.

NIMOZ
ISBN 978-83-933790-4-0
Warszawa 2011

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.