Wydawanie przez NIMOZ opinii dotyczących dokumentacji projektowej

Zgodnie z wymogiem zawartym w rozporządzeniu MKIDN z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz. U. poz.1240) każdy każda instalacja lub przebudowa systemów:

 • sygnalizacji pożarowej,
 • sygnalizacji włamania i napadu,
 • kontroli dostępu,
 • telewizji dozorowej,

które wchodzą w skład systemów bezpieczeństwa muzeum powinna być poprzedzona sporządzeniem projektu dla tych systemów. Wyjątkiem jest sytuacja w której przebudowa istniejącej instalacji dotyczy jednej strefy dozorowej, aczkolwiek poczynione zmiany należy uwzględnić w funkcjonującej dokumentacji powykonawczej. Koniecznością jest sporządzanie również dokumentacji projektowej dla innego rodzaju instalacji nie wymienionych powyżej, a które również wpływają na bezpieczeństwo muzeum (zabezpieczają przed pożarem, kradzieżą czy innym niebezpieczeństwem – jak chociażby systemy wykrywania wycieków, stałe urządzenia gaśnicze, inne).

Przytaczając §12 rozporządzenia MKiDN wymienionego na wstępie, projekty tych czterech wskazanych rodzajów systemów podlegają zaopiniowaniu przez państwową instytucję kultury, której celem statutowym jest wyznaczanie i upowszechnianie standardów w zakresie muzealnictwa i ochrony zbiorów, zwaną dalej instytucją kultury. Na dzień dzisiejszy tą instytucją jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. Maksymalny czas niezbędny do rzetelnego zbadania jakości rozwiązań zawartych w projekcie określony został na nie dłużej niż 30 dni roboczych od dnia otrzymania projektu systemu, a w uzasadnionych przypadkach (projekty skomplikowane technicznie), termin może ulec wydłużeniu o kolejne 30 dni roboczych.

Należy pamiętać, że zaopiniowaniu dokumentacja techniczna powinna zostać poddana jeszcze przed rozpoczęciem prac montażowym, a sytuacją optymalną byłoby dokonanie tego przed przystąpieniem do wyboru wykonawcy.

Praktyczne wskazówki dotyczące procedury opiniowania dokumentacji projektowej w NIMOZ:

 • Projekty techniczne podlegają zaopiniowaniu w wersji papierowej;
 • Przygotowując dokumentację do wysyłki lub dostarczenia z należy wybrać posiadaną wersję projektu o jak największym stopniu uszczegółowienia – z reguły są to projekty wykonawcze;
 • Do dokumentacji należy dołączyć pismo przewodnie zwięźle i precyzyjnie wskazujące cel przekazania dokumentu, kierowane do Dyrektora Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów;
 • Ilość przekazanych egzemplarzy projektu uzależnione jest od wnioskodawcy. NIMOZ nie zatrzymuje żadnego z nich. Odsyłana jest całość wraz z oryginałem wystawionej opinii na adres wnioskodawcy;
 • W przypadku gdy wnioskodawcą jest inny podmiot niż muzeum należy dołączyć do pisma przewodniego stosowne upoważnienie od Dyrektora muzeum lub pisemną informację, iż muzeum zapoznało się z treścią dokumentacji technicznej;
 • Pomocnym byłoby zawarcie w piśmie przewodnim przesyłki danych kontaktowych (nr telefonu, adres email) do projektanta lub osoby z którą można wyjaśnić ewentualne wątpliwości dotyczące zawartych w projekcie rozwiązań technicznych.
 • Jeśli dokumentacja dotyczy instalacji przeciwpożarowych, powinna ona zostać uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych zgodnie z § 3.1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (DZ. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719) przed przekazaniem do NIMOZ.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.