Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego powinno opracować i wdrożyć każde muzeum. Obowiązek ten wynika z dwóch rozporządzeń: rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719), oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz. U. poz. 1240).

Rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów w paragrafie § 6. 1. precyzyjnie określa zakres instrukcji, gdzie powinna się znajdować, oraz kiedy należy poddać ją aktualizacji

W tym miejscu należy szczególnie zwrócić uwagę na:

 • zakres informacji jakie powinna posiadać poprawnie sporządzona Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego;
 • obowiązek poddawania okresowej aktualizacji dokumentu, co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.
 • wymóg by instrukcja bezpieczeństwa pożarowego znajdowała się w miejscach dostępnych dla ekip ratowniczych.

Natomiast rozporządzenie MKiDN z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą, również w paragrafie szóstym określa dodatkowe informacje jakie instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, opracowana dla muzeum, powinna zawierać uszczegółowienia na temat:

 • potencjalnych zagrożeń pożarowych;
 • dróg i kierunków ewakuacji zbiorów;
 • sposobu sprawdzania organizacji i warunków ewakuacji zbiorów;
 • technicznych środków umożliwiających ewakuację zbiorów;
 • miejsc przechowywania i eksponowania najcenniejszych zbiorów;
 • postępowania przy zabezpieczaniu najcenniejszych zbiorów;
 • procedur powiadamiania dyrektora i pracowników muzeum oraz osób tworzących zespoły, o których mowa w pkt 8, o powstaniu zagrożenia;
 • imion i nazwisk osób tworzących zespoły mające brać udział w ewakuacji zbiorów, a także zajmowanych przez te osoby stanowisk, z określeniem zakresu ich działania i odpowiedzialności.

Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego opracowują osoby posiadające kwalifikacje o których mowa w ustępie 2a lub 2b artykułu czwartego ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1380, ze zm.).

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.