Digital Heritage - DigiCONFLICT

W ramach programu Digital Heritage dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 303 160 zł otrzymał projekt DigiCONFLICT, którego beneficjentem było Stowarzyszenie Liber Pro Arte. Kierownikiem projektu była Pani Ewa Manikowska.

Projekt DigiCONFLICT na przykładzie trzech narodowych studiów przypadku (z Polski, Izraela i Szwecji) badał projekty digitalizacyjne prowadzone przez instytucje publiczne, które miały na celu włączenie dziedzictwa, historii i wspomnień obywateli i społeczności do kolekcji narodowych. W centrum uwagi znalazły się muzea, projekty z zakresu historii mówionej oraz digitalizacji zbiorów fotograficznych. Badania oparte były na wywiadach, analizie dokumentów strategicznych oraz samych projektów, a w centrum uwagi znalazło się pytanie o wpływ dziedzictwa cyfrowego na społeczności i instytucje publiczne oraz na ich wzajemne relacje. Po pierwsze, nasze badania pokazały, że instytucje bardzo często nie są w stanie dotrzymać kroku możliwościom technologicznym i nadal funkcjonują w kontekście zdefiniowanym w epoce przed-cyfrowej, który dopasowany jest do koncepcji "klasycznego" (analogowego) dziedzictwa. Dużym problemem są nawet tak zasadnicze kwestie, jak definicja dziedzictwa cyfrowego, właściwe określenie kwestii związanych z prawami autorskimi do niego oraz jego miejsca w długoterminowych politykach i strategiach zbierania i konserwacji dziedzictwa kulturowego. Po drugie, badania skoncentrowały się na kwestiach partycypacji: członkowie konsorcjum zidentyfikowali ważne problemy etyczne, prawne i strategiczne, które stoją na przeszkodzie w partycypacyjnym zarządzaniu dziedzictwem cyfrowym. Wyniki projektu mają charakter postulatywny - zawarte są w nich propozycje konkretnych rozwiązań legislacyjnych, dobrych praktyk i kodeksów etycznych. Rezultaty badań opublikowano / złożono do druku w renomowanych czasopismach i wydawnictwach międzynarodowych i krajowych oraz zaprezentowano na ważnych konferencjach międzynarodowych, uczestnicy projektu zapraszani byli w charakterze ekspertów przez organizacje międzynarodowe (np. UNESCO), stowarzyszenia, instytucje kultury. Najważniejsze wyniki projektu opublikowane zostały w trzech numerach specjalnych renomowanych czasopism o odziaływaniu międzynarodowym, które opracowane zostały we współpracy między konsorcjami. Numer specjalny Santander Art & Culture Law Review (2020/2) pt. Cultural Heritage and Technology poświęcony jest generalnym zagadnieniom dotyczącym definicji prawnych i zarządzania dziedzictwem cyfrowym. Złożony i przyjęty do druku numer specjalny Culture Unbound (2022), pt. Digital Heritage in Cultural Conflicts prezentuje studia przypadków ilustrujące zagadnienia znajdujące się w centrum analizy projektu: muzea narracyjne, dziedzictwo cyfrowe, digitalizacja fotografii, historia mówiona. Numer specjalny „Photography and Culture” (2021/ 4) pt. Photographic Digital Heritage in Cultural Conflicts poświęcony jest zagadnieniom digitalizacji fotografii. Wszystkie trzy, oprócz artykułów uczestników projektu zawierają artykuły zaproszonych autorów, które poszerzają kontekst geograficzny i problemowy określony w projekcie. Konsorcjum zorganizowało trzy konferencje międzynarodowe poświęcone trzem głównym zagadnieniom badanym w ramach projektu – muzeom, historii mówionej, fotografii. Adresowane do muzealników, stowarzyszeń, naukowców, studentów przygotowane zostały we współpracy z ważnymi instytucjami kultury: Nordic Museum w Sztokholmie, Europejskim Centrum Solidarności, English Heritage Trust. Stały się one ważnymi forami dyskusji i wymiany myśli dla badaczy, muzealników, działaczy społecznych, urzędników zajmujących się kwestiami zarządzania dziedzictwem i digitalizacji.

Digital Heritage Call

DIGITAL HERITAGE – konkurs na dofinansowanie międzynarodowych projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad dziedzictwem cyfrowym.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów ogłaszają konkurs na dofinasowanie międzynarodowych projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad dziedzictwem cyfrowym w ramach Inicjatywy Wspólnego Planowania „Dziedzictwo kulturowe a zmiana globalna” (Joint Programming Initiative Cultural Heritage and Global Change – JPICH). Celem konkursu jest sfinansowanie ponadnarodowych, interdyscyplinarnych i innowacyjnych projektów badawczych, których przedmiot badań będzie koncentrował się na dziedzictwie cyfrowym.

Nabór wniosków trwa od 24 kwietnia 2017 do 22 czerwca 2017.

O dofinansowanie mogą się ubiegać państwowe instytucje kultury, dla których Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest organizatorem, samorządowe instytucje kultury, archiwa państwowe, publiczne uczelnie artystyczne, organizacje pozarządowe, które w celu realizacji projektów mogą tworzyć zespoły badawcze z publicznymi szkołami wyższymi, instytutami badawczymi oraz instytutami naukowymi i pomocniczymi jednostkami naukowymi Polskiej Akademii Nauk.

 Konkurs Digital Heritage jest współfinansowany przez instytucje publiczne z 10 państw uczestniczących w programie, a jego łączny budżet wynosi 4,5 mln EUR. Przyjęty w konkursie model finansowania zapewni wsparcie dla najbardziej wartościowych projektów. Projekty badawcze nie mogą trwać dłużej niż 36 miesięcy.

Tematy badawcze konkursu Digital Heritage zostały zaczerpnięte z Programu Badań Strategicznych dla Inicjatywy Wspólnego Planowania w obszarze „Dziedzictwo Kulturowe a Zmiana Globalna” (Strategic Research Agenda for the Joint Programming Initiative in Cultural Heritage and Global Change).W ramach konkursu wspierane będą projekty badawcze z trzech głównych obszarów:

Podejście krytyczne: Zaangażowanie w Dziedzictwo Cyfrowe (The Critical: Engagements with Digital Heritage)

Podejście kuratorskie: Społeczności i Dziedzictwo Cyfrowe (The Curatorial: Communities and Digital Heritage) Ochrona Dziedzictwa Cyfrowego (Safeguarding Digital Heritage)

Wymogiem konkursu jest uczestnictwo w projekcie co najmniej trzech, ale nie więcej niż pięciu zespołów badawczych (tworzących międzynarodowe konsorcjum badawcze) z trzech do pięciu różnych krajów uczestniczących w programie, tj.: Białoruś, Cypr, Republika Czeska, Francja, Hiszpania, Holandia, Norwegia, Polska, Szwecja oraz Wielka Brytania.

Zespoły badawcze z ww. krajów muszą spełniać wymogi formalne określone zarówno w wytycznych konkursu Digital Heritage, jak również ustalone w krajowych kryteriach przez państwa członkowskie. Wytyczne oraz informacje o kryteriach dla wnioskodawców z pozostałych krajów dostępne są w wytycznych oraz na stronie internetowej konkursu: www.jpi-culturalheritage.eu/

 Regulamin konkursu Digital Heritage dla wnioskodawców z Polski określa kryteria uczestnictwa w konkursie dla podmiotów z Polski.

W celu przybliżenia podmiotom zainteresowanym istotnych warunków konkursu opracowane zostały najczęściej zadawane pytania (FAQ).

Najważniejsze terminy konkursu Digital Heritage przedstawia poniższa tabela:

Procedura
Termin
Ogłoszenie konkursu Digital Heritage
24 kwietnia 2017
Zakończenie naboru wniosków
22 czerwca 2017 godz.14:00
Decyzja o przyznaniu dofinansowania
grudzień 2017
Rozpoczęcie projektów badawczych
styczeń-maj 2018

 

 

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.