Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy  (Dziekanowice 32, 62-261 Lednogóra) na czas określony – 3 lata.

Wymagane kwalifikacje, umiejętności i kompetencje kandydatów:

a) niezbędne:

1) wykształcenie wyższe magisterskie,

2) co najmniej 6-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych;

b) preferowane:

1) wykształcenie o profilu humanistycznym,

2) 5-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w jednostkach sektora finansów publicznych,

3) doświadczenie i znajomość specyfiki pracy w instytucji kultury,

4) znajomość zasad oraz przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania i finansowania instytucji kultury,

5) znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy,

6) doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych,

7) doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi (w tym w realizacji projektów kulturalnych),

8) predyspozycje menadżerskie i umiejętności kierowania zespołem, w tym kształtowania harmonijnych relacji w zespole;

c) dodatkowe:

1) znajomość języka obcego,

2) ukończone studia podyplomowe, szkolenia lub kursy związane z muzealnictwem, z zarządzaniem kulturą, z zarządzaniem zasobami ludzkimi, dodatkowe kwalifikacje zawodowe.

Wymagane dokumenty:

1) pisemne zgłoszenie do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy;

2) autorski program działania Muzeum na 3 lata, o objętości maksymalnej 10 stron A4, dostarczony w formie pisemnej, zawierający między innymi:

- ramowy program działalności instytucji,

- sformułowanie misji i celów strategicznych,

- opis optymalizacji pracy i zatrudnienia,

- opis efektywnego wykorzystania bazy lokalowej i zasobów Muzeum,

- plan gospodarowania środkami finansowymi, w tym pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych,

- plan współpracy z samorządami terytorialnymi województwa wielkopolskiego oraz innymi podmiotami ze sfery publicznej i niepublicznej, w tym organizacjami pozarządowymi;

3) życiorys z adresem do korespondencji i przebiegiem dotychczasowego zatrudnienia;

4) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;

5) oświadczenie, że uczestnik nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe popełnione umyślnie oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne lub postępowanie karne skarbowe;

6) oświadczenie, że uczestnik nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

7) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

8) kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg dotychczasowego zatrudnienia, w tym co najmniej 6-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych;

9) za zgodą uczestnika do oferty mogą być dołączone inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje, dorobek i osiągnięcia zawodowe.

Dokumenty wymienione w punktach 1-6 powinny być podpisane przez osobę przystępującą do konkursu.

III.  Oferty należy przesyłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub kuriera bądź składać w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w zamkniętych kopertach, zaadresowanych na: Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia, tj. do 26 czerwca 2024 r., do godz. 15:30, z dopiskiem na kopercie „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy – NIE OTWIERAĆ”.

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą poddane procedurze konkursowej.

Do zadań dyrektora Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju instytucji należeć będą w szczególności:

1) Organizowanie działalności Muzeum w sposób zapewniający realizację celów i podejmowanie działań określonych w statucie instytucji.

2) Nadzór nad całokształtem działalności Muzeum, w szczególności w zakresie ustalania kierunków jego rozwoju i planów działalności merytorycznej.

3) Nadzór nad zasobami i majątkiem instytucji.

4) Utrzymanie wysokich standardów działalności instytucji, a także jej aktywizacja w zakresie potencjału i szans rynkowych na zwiększenie przychodów własnych.

5) Inicjowanie nowych wydarzeń kulturalnych oraz określenie nowych kierunków działania w zakresie urządzania wystaw oraz zadań związanych z edukacją kulturalną, upowszechnianiem kultury, a także wspieraniem działalności artystycznej.

6) Określenie i uzupełnienie nowych zasad funkcjonowania instytucji w nowo rozbudowanej siedzibie, a także przygotowanie i wdrożenie strategii funkcjonowania instytucji, uwzględniającej stosowanie nowoczesnych narzędzi promocji.

7) Budowanie potencjału społecznego poprzez podejmowanie działań kulturalnych, aktywizujących społeczność lokalną i sprzyjających jej integracji.

8) Współpraca z muzeami w Województwie Wielkopolskim, z krajowymi i zagranicznymi instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi oraz z administracją rządową i samorządową.

9) Poszukiwanie nowych partnerów w kraju i za granicą, w tym w ramach współpracy z regionami partnerskimi Województwa Wielkopolskiego.

10) Właściwe wykorzystanie potencjału kadry instytucji oraz tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników.

Informacje dodatkowe:

1) Dodatkowe informacje, w tym informacje o warunkach organizacyjno-finansowych funkcjonowania Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy oraz inne informacje o działalności instytucji, można uzyskać w Departamencie Kultury UMWW w Poznaniu, tel.: 61 626 68 80, e-mail: dk.sekretariat@umww.pl.

2) Do przeprowadzenia postępowania konkursowego Zarząd Województwa Wielkopolskiego powoła komisję konkursową, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

3) Przewiduje się, że rozpatrzenie ofert przez komisję konkursową nastąpi w ciągu 60 dni od daty zakończenia terminu ich składania.

4) Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach:

I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału uczestników,

II etap – rozmowy kwalifikacyjne.

5) O terminie i miejscu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie.

6) Wyniki konkursu zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej UMWW.

7) Kandydat wyłoniony w postępowaniu konkursowym zostanie przedstawiony Zarządowi Województwa Wielkopolskiego.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w ramach konkursu informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail: kancelaria@umww.pl, fax 61 626 69 69, adres skrytki urzędu na platformie ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP

2) Dane osobowe są przetwarzane w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego oraz archiwizacji dokumentów.

3) Dane osobowe przetwarzamy w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z: ustawy o samorządzie województwa, kodeksu pracy, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

4) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych listownie pod adresem administratora danych, lub elektronicznie poprzez skrytkę ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP i e-mail: inspektor.ochrony@umww.pl.

5) Złożone dokumenty będą brakowane po upływie 3 miesięcy od zakończenia postępowania konkursowego. Dane osobowe zawarte w protokołach z posiedzeń komisji konkursowej (imiona i nazwiska) będą przetwarzane wieczyście, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną. Dane osobowe (imię i nazwisko) kandydata wyłonionego w postępowaniu konkursowym mogą być ujawnione w Biuletynie Informacji Publicznej UMWW przez okres 3 miesięcy od zakończenia postępowania konkursowego.

6) Podanie danych osobowych jest warunkiem ustawowym, a ich niepodanie może skutkować odrzuceniem oferty ze względów formalnych.

7) Przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych osobowych, o ile Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody lub wynika to z wymogu prawa, lub gdy dane są już niepotrzebne do przetwarzania danych.

8) Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

9) Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych, o ile Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody lub są niezbędne do zawarcia umowy oraz gdy dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

10) Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

11) Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z Państwa sytuacją szczególną, o ile przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania zadania w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej.

12) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uważają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem.

13) Państwa dane osobowe będą ujawniane:

  1. a) członkom komisji konkursowej powołanej przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego;
  2. b) w Biuletynie Informacji Publicznej UMWW;
  3. c) podmiotom świadczącym usługi na rzecz administratora danych osobowych w zakresie serwisu i wsparcia systemów informatycznych, utylizacji dokumentacji niearchiwalnej, przekazywania przesyłek pocztowych.

14) Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji oraz profilowania.

15) Państwa dane osobowe nie są przekazywane do organizacji międzynarodowych i państw trzecich.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.