Aktualności
16 Maj 2024

Praca w NIM - obsługa Centrum Kompetencji ds. digitalizacji zasobów muzealnych

Narodowy Instytut Muzeów szuka osoby do obsługi Centrum Kompetencji ds. digitalizacji zasobów muzealnych.

Zadania obejmą bieżącą obsługę Centrum kompetencji ds. digitalizacji zasobów muzealnych w ramach Programu rządowego Kultura cyfrowa na rok 2024, w tym:

 • prowadzenie korespondencji z beneficjentami oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 • prowadzenie wsparcia dla Beneficjentów w zakresie przygotowania i przekazania danych do archiwizacji;
 • organizacja szkoleń i spotkań informacyjnych dla beneficjentów;
 • koordynacja prac związanych z organizacją konferencji digitalizacyjnej;
 • przyjmowanie oraz weryfikacja danych do archiwizacji;
 • współpraca z zewnętrznymi ekspertami i koordynacja wsparcia eksperckiego dla beneficjentów;
 • inwentaryzacja zasobów archiwizowanych w ramach Centrum kompetencji.

Wymagania:

 • ukończone studia pierwszego stopnia;
 • wiedza z zakresu digitalizacji dziedzictwa kulturowego;
 • dobra znajomość pakietu MS Office;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej;
 • odpowiedzialność i terminowość w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • wysoka kultura osobista oraz umiejętność współpracy z partnerami zewnętrznymi;
 • mile widziane doświadczenie w projektach cyfrowych lub w pracy w muzeum na stanowisku związanym z digitalizacją lub ewidencjonowaniem/inwentaryzacją zbiorów;
 • dodatkowym atutem będzie znajomość przepisów prawa krajowego w zakresie działalności muzeów i ochrony zabytków oraz znajomość międzynarodowych standardów digitalizacyjnych.

Oferujemy:

 • umowa zlecenie na czas określony: czerwiec-grudzień 2024 z ewentualną możliwością przedłużenia współpracy;
 • dogodna lokalizacja biura (w pobliżu stacji metra Centrum Nauki Kopernika);
 • wynagrodzenie 7000-8500 zł brutto miesięcznie w zależności od doświadczenia;
 • współpraca z kreatywnym i zaangażowanym zespołem.

Wymagane dokumenty:

 • CV wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych;
 • list motywacyjny.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 3.06.2024 r.

Prosimy o przesyłanie dokumentów na adres: biuro@nim.gov.pl z dopiskiem w tytule maila: rekrutacja – Centrum kompetencji. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 25 69 625.

***

Jednocześnie, spełniając obowiązek wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej, jako RODO) informujemy, że:

ADMINISTRATOR

Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z procesem rekrutacji jest Narodowy Instytut Muzeów z siedzibą w Warszawie przy ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, (zwany dalej jako „Administrator”).

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@nim.gov.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

CELE PRZETWARZANIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe w zakresie określonym w przepisach prawa pracy1 będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego tj. w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, natomiast w przypadku podania przez kandydata w dokumentach aplikacyjnych innych niewymaganych przepisami prawa danych osobowych (Pani/Pana wizerunek), przetwarzanie ich odbywać się będzie na podstawie Pani/Pana dobrowolnie udzielonej zgody, wyrażonej poprzez przesłanie dokumentów aplikacyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Zgoda na przetwarzanie danych może zostać odwołana w dowolnym czasie, jednakże bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Jeżeli w przekazanych przez Kandydata dokumentach aplikacyjnych zawarte są dane osobowe szczególnych kategorii, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani/Pana odrębna zgoda na ich przetwarzanie wyrażona poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox’a. Zgoda może zostać odwołana w dowolnym czasie.  

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe również w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. podmiotom dostarczającym system do obsługi e-rekrutacji - przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji.

Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, a po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są usuwane.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie.

Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do sprzeciwu przetwarzanych danych osobowych;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z Inspektorem ochrony danych poprzez email: ido@nimoz.pl

INFORMACJE O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie określonym w przepisach prawa pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Oświadczenie, o których mowa w punkcie „Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania” może być zawarte w liście motywacyjnym, CV bądź życiorysie w następujący sposób:

’ Wyrażam zgodę*na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w liście motywacyjnym oraz CV oraz pozostałych załączonych do niego dokumentach – niniejsze oświadczenie wymagane jest, jeśli przekazane dane obejmują szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO.

*- Zaznacz krzyżykiem właściwe pole wyboru


.......................................................

Podpis kandydata do pracy

1 Art. 221 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018 poz. 917 z późn. zm.) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. 2017 poz. 894 z późn. zm.)

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.